מדיניות פרטיות

1. מבוא

אתר מסר (להלן "החברה") מכבד את פרטיותם של המשתמשים (להלן-"messerbab.co.il"), ומפרסם בזאת את המדיניות ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לנו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף בעת השימוש באתרים.

2. כללי

2.2. החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה, ורואה ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם. החברה מתחייבת כלפי הלקוחות לקיים את מדיניות הפרטיות.

2.3. מטרת מדיניות הפרטיות היא להציג את מדיניות החברה בכל הקשור לפרטיות המשתמש, ולשימוש בכל פרט מזהה הנוגע למשתמש, אשר עשוי לכלול, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, מספר טלפון נייד או פרטי הפניה.

2.4. ככלל, המשתמש אינו חייב למסור לחברה מידע אישי. עם זאת, ייתכן כי חלק או כל השירותים, לרבות פניית שירות, כרוכים במסירת מידע אישי. עם השימוש באתר והזנת הפרטים, המשתמש מצהיר כי העברת המידע האישי שנמסר מצידו נעשית מרצונו ובהסכמתו, ובאחריותו הבלעדית. המשתמש מצהיר בזאת כי המידע שימסור או יעדכן באתר, הוא נכון אמין ומדויק וכי המידע נמסר בשם המשתמש ועבורו בלבד, או בעבור צד שלישי ובהסכמתו המפורשת, ובכל מקרה המשתמש יהא האחראי הבלעדי למסירת מידע אישי זה. במקרה של מסירת מידע אישי של צד שלישי במסגרת קבלת שירותים לצד שלישי, המשתמש מצהיר כי קיבל את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה.

2.5. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש (אשר נמסרו במישרין או בעקיפין על ידי המשתמש או העולים משימוש באתר) במקרה של שימוש שלא כדין באתר או במידע האישי שנמסר וכן במקרה של העברת המידע האישי על ידי המשתמש באופן השונה מהאופן בו נתבקש לכך על ידי החברה.

2.6. השימוש באתר כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, ומעיד על הסכמה להם. כל משתמש באתר מסכים לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות.

2.7. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. מאגרי המידע

נתוני הפניות נשמרים במאגר המידע של החברה ולא במאגר מידע הנגיש בבסיסי הנתונים של האתר (להלן-"messerbab.co.il").

4. רישום לשירותי האתר

כאשר תדרש/י לתת פרטים אישיים במהלך גלישה באתר. המידע נחוץ רק על מנת שנוכל לתת את השירות באופן הטוב ביותר.

5. השימוש במידע

5.1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

5.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

5.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

5.4. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

5.5. החברה לא תמסור את פרטיהם האישיים של הנרשמים למפרסמים. עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי כזה שיועבר לא מזהה את הנרשמים אישית.

6. מסירת מידע לצדדים שלישיים:

6.1. החברה מתחייבת לשמור על המידע האישי שנאגר במערכותיה במאגר המידע שבבעלותה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (“חוק הגנת הפרטיות”), ולא תעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

6.1.1. על מנת לספק למשתמש את השירותים באתר ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך באתר, באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), במידה סבירה ולצורך מתן השירותים על ידי החברה.

6.1.2. במקרה שהמשתמש יפר את התקנון או את מדיניות הפרטיות או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישר בקשר עם שימושו ופעילותו באתר, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות;

6.1.3. במקרה שיבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

6.1.4. אם החברה תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;

6.1.5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמה, לרבות חברות בנות או חברות קשורות;

6.1.6. בכל מקרה שמסירת המידע, בהתאם לקביעת החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, נחוצה כדי למנוע נזק חמור מכל סוג שהוא או כדי למנוע נזק חמור של צד שלישי;

6.1.7. במקרה שבו החברה תמכור או תעביר חלק או כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם החברה נרכשת (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם החברה נכנסת להליכי כינוס או פירוק, החברה רשאית להעביר לאותו צד שלישי את כל המידע אודות המשתמשים או הניתוחים שבידיה, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגולש. כלים אלו אוספים מידע כללי ואנונימי אודות הגלישה של המשתמש, ובין היתר עלולים לאסוף מידע בנוגע לזמני ואופני השימוש באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובת המשתמש בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

6.3. בעצם כניסת המשתמש לאתר ובכל שימוש באתר, המשתמש נותן את הסכמתו כי החברה (או מי מטעמה) תאסוף מידע על המשתמש באופן אנונימי, תבצע ניתוחים, תעשה שימוש במידע ובניתוחים ואף תעביר את המידע והניתוחים לצדדים שלישיים, לרבות צדדים קשורים, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות הזו.

7. קבצי עוגיות

7.1. אתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים (Pixel, Web Beacons, ועוד) לצורך ניהולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו. כלים ו מטמיעים קבצי מידע קטנים בדפדפן או במכשיר של המשתמש הגולש באתר, ומשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר. ה- Cookies נועדו, בין היתר, לאפשר את פעילותו התקינה ומאובטחת של האתר.

7.2. במקרה שהמשתמש אינו מעוניין בשימוש בקבצי Cookies בעת הגלישה באתר, הוא יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן וחסימת האפשרות להטמיע Cookies. כמו כן, ביכולתו למחוק את היסטוריית הדפדפן בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו.

8. שונות

8.1. החברה מחויבת לאבטחת ושמירת המידע האישי של המשתמש, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכות החברה. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותיה, ועל כן החברה איננה מתחייבת שמאגרי המידע שלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית.

8.2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע האישי. במקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

8.3. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

9. זכות לעיין במידע

9.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

9.2. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות "צור קשר" באתר. 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

10.1. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

דילוג לתוכן